Volume 12, No.1, 2003  
 
Review Article
Objective Measurements of Upper and Lower Motor Neuron Loss in Amyotrophic Lateral Sclerosis
  Jau-Shin Lou
Original Articles
Local Intra-arterial Thrombolytic Therapy for Patients with Acute Ischemic Stroke
  Chun-Chieh Lin, Kwo-Whei Lee, Chao-Giieh Chang, Che-Hung Yen, Yaw-Don Hsu, Jiann-Chyun Lin, Guann-Juh Chen, Shy-Chi Chin, Cheng-Yu Chen, and Giia-Sheun Peng
Magnetoencephalographic Characteristics of Interictal Spikes in TLE
  Yung-Yang Lin, Chun-Hing Yiu, Hsiang-Yu Yu, Jen-Chuen Hsieh, Shang-Yeong Kwan, Der-Jen Yen, Kai-Ping Chang, Yang-Hsih Shih, and Tai-Dong Wong
Case Reports
Venous Stroke with Intracranial Dural Arteriovenous Fistula
  Tzung-Wen Chiang, Shung-Lon Lai, Leang-Kai Chang, Yung-Yee Chang, Min-Yu Lan, Yeh-Lin Kuo, Chen-Chung Lu, and Jia-Shou Liu
Acute Amnesia with Confabulation in Left Caudate Head Hemorrhage: A Case Report
  Ching-Feng Huang, Jing-Jane Tsai, Nan-Tsing Chiu, and Ming-Chyi Pai
Spontaneous Cervical Spinal Epidural Hematoma: A Case Report
  Sai-Cheung Lee, Tai-Ngar Lui, and Shih-Tseng Lee
Brief communication
PCR Assay for the Diagnosis of Pneumococcal Meningitis
  Cheng-Yu Wei, Terry B J Kuo, Hsin-Yi Yau, Sy-Yeu Yeh, Yeong-Chu Tsai, Deeng-Yih Lin, Ji-Ying Lee, Feng-Shu Chang, and Wen-Long Tsao
Continuing Medical Education
Medical Treatment of Parkinson's Disease
  Wen-Juh Hwang
Pictorial Neurological Disease
Epilepsy and Agenesis of the Corpus Callosum
  Nai-Shin Chu